نویسنده = علیرضا صبا
تعداد مقالات: 6
2. نسخه کامل نخستین شماره نشریه دانشجویی برگ سبز، پاییز ۱۳۹۸

دوره 1، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 1-36

علیرضا صبا؛ روح الله طالبی


3. برگ سبز، برگی برای حفظ دانش سازمانی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 7-8

علیرضا صبا


4. روی خط خبر نخستین شماره برگ سبز

دوره 1، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 10-14

علیرضا صبا


5. وقتی که از "تقریبا هیچ" دستاورد می‌سازیم!

دوره 1، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 17-26

علیرضا صبا