کلیدواژه‌ها = کانون قرآن و عترت دانشگاه تهران
نسخه کامل نخستین شماره نشریه دانشجویی برگ سبز، پاییز ۱۳۹۸

دوره 1، شماره 1، مهر 1398، صفحه 1-36

علیرضا صبا؛ روح الله طالبی


روی خط خبر نخستین شماره برگ سبز

دوره 1، شماره 1، مهر 1398، صفحه 10-14

علیرضا صبا


اخلاق حرفه‌ای از منظر قرآن کریم

دوره 1، شماره 1، مهر 1398، صفحه 15-16

روح الله طالبی