برگ سبز، برگی برای حفظ دانش سازمانی

نوع مقاله : یادداشت

نویسنده

دبیر کانون قرآن و عترت (ع) دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

حمد و سپاس خدایی را سزاست که فرصت آموختن حقایق هستی را از طریق تفکر، مطالعه و تجربه به آدمی آموخت و به او علم نوشتن را تعلیم داد تا هر آنچه را که یاد می‌گیرد، بنگارد؛ تا برای آیندگان به یادگار باقی بماند ...

کلیدواژه‌ها