اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

انسیه علی یاری

مهندسی ماشین های صنایع غذایی عضو شورای مرکزی کانون قرآن و عترت

ensieh.1998gmail.com

سردبیر

فاطمه کرمی نصر

مهندسی ماشین های صنایع غذایی عضو شورای مرکزی کانون قرآن و عترت

fatemekaraminasrgmail.com

دبیر موسس

علیرضا صبا

مهندسی ماشین های صنایع غذایی دبیر کانون قرآن و عترت (ع) دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران|مدیر مسئول سابق نشریه برگ سبز

alirezasaba.ir
alireza.sabaut.ac.ir
0000-0002-4969-8329

اعضای هیات تحریریه پیشین

محمد احمدی

مهندسی مکانیک بیوسیستم سردبیر سابق نشریه فرهنگی دانشجویی برگ سبز (بهمن ۱۳۹۷ تا آذر ۱۳۹۸)

mhmdahmadi81gmail.com