سامانه الکترونیکی نشریه دانشجویی برگ سبز راه اندازی شد

طبق اعلام اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران به صاحب امتیاز نشریه دانشجویی برگ سبز، سامانه نشریه دانشجویی برگ سبز به مدیر مسئولی علیرضا صبا و سردبیری محمد احمدی ایجاد شده است.

از این پس اخبار مربوط به نشریه و انتشار مقالات و شماره های این نشریه دانشجویی از طریق سامانه نشریه دانشجویی برگ سبز به نشانی زیر صورت خواهد پذیرفت.

bargsabzsj.ut.ac.ir