مدیرمسئول و سردبیر نشریه برگ سبز تغییر کرد

انسیه علی یاری و فاطمه کرمی نصر به ترتیب به عنوان مدیرمسئول و سردبیر جدید نشریه برگ سبز معرفی شدند.

با نظر اعضای شورای مرکزی کانون قرآن و عترت دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و با موافقت کمیته ناطر بر نشریات دانشگاهی دانشگاه تهران، انسیه علی یاری و فاطمه کرمی نصر به ترتیب به عنوان مدیرمسئول و سردبیر جدید نشریه برگ سبز معرفی شدند. همچنین دوره انتشار این نشریه از فصل نامه به گاهنامه تغییر پیدا کرد.

پیش از این علیرضا صبا، دبیر کانون، مدیرمسئول و محمد احمدی سردبیر این نشریه بود.